_MG_3169.JPG
รูป ปิติ_180104_0165.jpg
รูป ปิติ_180104_0039.jpg
49722.jpg
20190515_115322.jpg
_MG_3169.JPG

มอนเตสซอรี่


 

 

 


     

SCROLL DOWN

มอนเตสซอรี่


 

 

 


     

              เกี่ยวกับมอนเตสซอรี่     เกี่ยวกับ     โปรแกรม        รับสมัคร         แกลลอรี่         ติดต่อเรา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมอนเตสซอรี่

การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ได้คิดค้นโดย แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสซอรี่ เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พ.ญ.มอนเตสซอรี่ใช้เวลาในการสังเกตและศึกษาการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่วัยแรกจนถึงวัยผู้ใหญ่ จึงคิดค้นแนวทางการศึกษานี้ขึ้นมาได้เป็นเวลามากกว่า ร้อยปีแล้ว

มอนเตสซอรี่เป็นการศึกษาที่มีจุดสนใจอยู่ที่ตัวเด็ก ที่มาจากความการเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะในตัวเด็กที่ว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และมีความต้องการเรียนรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วในตัวเอง เพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของเด็กในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีที่นำมาซึ่งการเห็นคุณค่าในตัวเอง และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของตัวเด็กเอง

 

ห้องเรียนมอนเตสซอรี่มีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร? 

ห้องเรียนมอนเตสซอรี่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อย่างที่พวกเขาเองได้ก้าวย่างเข้ามาสู่โลกใบนี้ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งด้วยความสามารถ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าการเรียนรู้เพื่อชีวิต

 • เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
 • เด็กช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเองได้
 • นักเรียนมอนเตสซอรี่จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นระบบระเบียบ การประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองและชีวิตอื่น 
 • ความตั้งใจจดจ่อ มีสมาธิ 
 • เด็กๆได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ประกอบกับใส่ใจในสังคมที่ตนเรียนรู้
 • เด็กๆ มีอิสระในการเรียนรู้อย่างมีขอบเขต
 • เด็กๆ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้รักการแสวงหาความรู้
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง และมีการประเมินอย่างเป็นองค์รวมด้วยกระบวนการมอนเตสซอรี่

บทบาทของครูในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 

ครูคือผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมห้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงขณะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการและความต้องการของชีวิต ซึ่งครูจะช่วยเหลือการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการพึ่งพาตนเองของเด็ก ในขณะที่ครูก็จะตระหนักถึงพัฒนาการของงานแต่ละชิ้นของเด็กนำไปสู่งานท้าทายเพื่อการเข้าถึงทักษะด้านต่างๆ ครูจึงเปรียบเสมือน พี่เลี้ยง, ต้นแบบ, ผู้แนะนำ

ครอบครัวมีบทบาทกับการศึกษาของมอนเตสซอรี่อย่างไร? 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับการศึกษาของมอนเตสซอรี่ คือ :

 •  ตัวเด็ก
 • ผู้ปกครอง
 • ครู


      แต่ละบทบาทก็จะมีความสำคัญในตัวเองแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ส่งบทบาทต่อกันและกัน ครูเป็นผู้ส่งมอบเรื่องของสังคม ความเป็นสาธารณะ สิ่งที่อยู่ภายนอกครอบครัว ส่วนผู้ปกครองจะเป็นผู้บ่มเพาะลักษณะเฉพาะตนของเด็ก ความเป็นส่วนตัว ความใกล้ชิด และการศึกษาในรูปแบบเฉพาะ ส่วนเด็กจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาผ่านการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างพวกเขา ผ่านการพูดคุยใช้ชีวิตระหว่างกัน เพราะฉะนั้นจึงเกิดการเรียนรู้ที่ผ่านการปลูกฝังให้กับเด็กโดยกระบวนการที่ผู้ใหญ่เป็นผู้กระทำผ่านเด็ก

รูป ปิติ_180104_0165.jpg

โปรแกรม


โปรแกรม


ห้องเรียนโรงเรียนปิติศึกษา

 โรงเรียนปิติศึกษาได้จัดโครงสร้างหลักสูตร เป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี)
 • ระดับระดับอนุบาล (อายุ 3-6 ปี)
 • ระดับประถม (อายุ 6-9ปี)
 • ระดับประถม (อายุ 9-12 ปี)

โรงเรียนปิติศึกษาใช้หลักสูตรบูรณาการไทย-มอนเตสซอรี่ โดยจัดหลักสูตรตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนแต่ละห้องได้มีการจัดกลุ่มอายุนักเรียนไว้ 3 ช่วงปี น้องๆ จะสังเกตและเรียนรู้จากพี่ และในเวลาเดียวกันพี่ไม่เพียงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน้องแต่ยังพัฒนาการเป็นผู้นำได้อีกด้วย  โครงสร้างหลักสูตรมีความสมดุลในทุกๆ ด้าน การเรียนการสอนจึงเป็นแบบรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ ในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีครูเป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือ ด้วยตารางเวลาเรียนที่ไม่จำกัดช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาความสนใจ การเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมความรักในการแสวงหาความรู้ในตัวเด็กเองอีก

รูป ปิติ_180104_0039.jpg

รับสมัคร


รับสมัคร


กระบวนการรับสมัคร

โรงเรียนปิติศึกษา เห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมของทุกคน เราจึงพิจารณารับนักเรียน  โดยมิได้แบ่งชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้

ผู้ปกครองที่สนใจ ขอแนะนำให้นัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อพบผู้อำนวยการเพื่อทำความเข้าใจในการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่และนำบุตรหลานมาพบปะพูดคุยกับคุณครูตามขั้นตอนดังนี้

49722.jpg

แกลลอรี่


แกลลอรี่


คลังรูปภาพ

ปิติศึกษา ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียนเท่านั้น  เรายังเป็นชุมชนของครอบครัวที่สานสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กิจกรรมสังสรรค์วันลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ภาพความสุข สนุกสนานของครวบครัวปิติศึกษาได้ถูกนำขึ้นเวปไซด์

เชิญชมภาพกิจกรรมของโรงเรียน

20190515_115322.jpg

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา


ติดต่อ

การสื่อสารที่ดี เป็นประเด็นสำคัญของความสัมพันธ์  เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก นักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่ปิติศึกษา  ทุกช่องทางของการติดต่อสื่อสาร เปิดกว้างเสมอไม่ว่า จะเป็น ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรือนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยโรงเรียนให้ความสำคัญกับทุกๆ การติดต่อ โดยตอบกลับทุกครั้ง   โปรดติดต่อเรา

 

โรงเรียนปิติศึกษา (มอนเตสซอรีโปรแกรมภาษาอังกฤษ)

377/1  หมู่ 4 ตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-750-888, 088-259-1280

โทรสาร. : 053-750-877

อีเมล์ : pitisuksaschool@gmail.com

 

ชื่อ *
ชื่อ