พันธกิจ

โรงเรียนปิติศึกษาได้ตระหนักและเคารพในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน การเรียนการสอนจึงถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคน ที่มีความแตกต่างของชนชาติและวัฒนธรรม ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากขึ้น พันธกิจของเราคือบ่มเพาะความต้องการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจจากภายใน ฝึกฝนความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเอง และพัฒนาให้เด็กเป็นพลเมืองโลก ที่มีปัญญาและความเมตตากรุณา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ความเป็นอิสรภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนมอนเตสซอรี่โปรแกรมภาษาอังกฤษ

ปรัชญาของโรงเรียน

การเรียนรู้อย่างมีความสุขตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปิติศึกษาพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองโลก ที่มีเมตตากรุณาและปัญญา

เป้าหมายของเรา

 1. เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

 2. เด็กทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในวิชาการและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติตามช่วงวัย

 3. เด็กทุกคนมีทักษะเพียงพอในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดและกระทำอย่างสร้างสรรค์

 4. โรงเรียนจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล

 5. โรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 6. สมาชิกชุมชนโรงเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 7. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนปิติศึกษามุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลักการ ปรัชญา แนวคิด แบบมอนเทสซอรี่ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดและกระทำอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพโดยให้เด็กมีเสรีภาพในการคิด ในการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

พ.ญ. มอนเตสซอรี่ กล่าวว่า “เป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการเตรียมเด็กเพื่อเข้าเรียนแต่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต” หนทางของการสร้างความมั่นใจในตนเอง ความเป็นอิสระ และความสามารถเริ่มขึ้นทันที่ที่เด็กๆ ย่างก้าวเข้าสู่โรงเรียน ในแต่ละวันเด็กๆ จะฝึกฝนทักษะชีวิตในเรื่องของความเคารพ ความร่วมมือ การชื่นชมผู้อื่น การแก้ปัญหา และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร

 • นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

 • นายณัฐฬส วังวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน

 • นางปิยะนุช ชัชวรัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 • นางผกากรอง ปงศักดิ์ ผู้แทนสำนักงานโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Teachers & Staff