ห้องเรียนโรงเรียนปิติศึกษา

โรงเรียนปิติศึกษาได้จัดโครงสร้างหลักสูตร เป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี)

 • ระดับระดับอนุบาล (อายุ 3-6 ปี)

 • ระดับประถม (อายุ 6-9ปี)

 • ระดับประถม (อายุ 9-12 ปี)

โรงเรียนปิติศึกษาใช้หลักสูตรบูรณาการไทย-มอนเตสซอรี่ โดยจัดหลักสูตรตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนแต่ละห้องได้มีการจัดกลุ่มอายุนักเรียนไว้ 3 ช่วงปี น้องๆ จะสังเกตและเรียนรู้จากพี่ และในเวลาเดียวกันพี่ไม่เพียงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน้องแต่ยังพัฒนาการเป็นผู้นำได้อีกด้วย  โครงสร้างหลักสูตรมีความสมดุลในทุกๆ ด้าน การเรียนการสอนจึงเป็นแบบรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ ในห้องเรียนทีมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีครูเป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือ ด้วยตารางเวลาเรียนที่ไม่จำกัดช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาความสนใจ การเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมความรักในการแสวงหาความรู้ในตัวเด็กเองอีก

ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2 – 3 ปี)

ห้องเรียนเตรียมอนุบาลจะถูกจัดเตรียมสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กในการบรรลุถึงความเป็นอิสระ กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการทำงานที่ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส และแยกแยะในสิ่งที่ได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัส และการเรียนรู้ในสื่อการเรียน หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมเด็กให้ก้าวหน้าเพื่อที่จะเข้าสู่ชั้นอนุบาลโดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรคือ

 • ทักษะประสาทสัมผัส

 • ทักษะชีวิต

 • ทักษะด้านภาษา

ระดับอนุบาล (อายุ 3-6 ปี)

เด็กในระดับชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5และซึมซับสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ของตนเอง การจัดสภาพแวดล้อม อย่างเป็นระเบียบ เรียงลำดับเป็นขั้นตอนชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้แก่

 • กลุ่มทักษะชีวิตประจำวัน เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการลงมือปฏิบัติ

 • กลุ่มประสาทสัมผัส กิจกรรมในกลุ่มนี้จะช่วยให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5

 • กลุ่มคณิตศาสตร์ เด็กๆ เรียนรู้ ที่จะจำแนก 0-9 ได้ ผ่านการใช้ตัวเลขกระดาษทรายหลังจากเด็กๆ มีความเชี่ยวชาญด้านการบวกและการลบ แล้วครูจึงจะแนะนำการคูณและหาร ขึ้นอยู่กับความต้องการและศักยภาพของเด็กแต่ละคน

 • กลุ่มภาษา เด็กๆ ได้เรียนพยัญชนะต่างๆ ผ่านอักษรกระดาษทรายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หลังจากนั้นเด็กจะเรียนรู้ที่จะผสมเสียงต่างของตัวอักษรเป็นคำๆ หากเด็กคนไหนต้องการเขียนแต่กล้ามเนื้อมือยังไม่พร้อม ก็สามารถใช้อักษรเคลื่อนที่แทนการเขียนได้

 • กลุ่มประสบการณ์ชีวิต เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลก วัฒนธรรมต่างๆ สัตว์ บุคคล สถานที่ ดนตรี ศิลปะ และวิทยาศาสตร์

ระดับประถม (อายุ 6-12 ปี)

ส่วนประกอบหลัก 3 ประการในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาคือ

 1. การเรียนรู้วิชาหลัก - เด็กๆ จะได้เรียนรู้ขอบเขตของวิชาหลักๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ลูกเสือ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กๆ ยังได้ความรู้ตามการเรียนการสอนของระบบทั่วๆ ไป เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ การสะกดคำ การผสมคำ เรียนรู้ศัพท์ การเรียงประโยค การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และทักษะการค้นคว้าในห้องสมุด

 2. บทเรียนและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ - การจัดกิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอและสร้างแรงบันดาลใจในการชื่นชม การมีเมตตากรุณา การมีจิตใจที่ดีงาม มีความสนใจใคร่รู้ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กได้ค้นคว้าเพื่อหาความรู้ กิจกรรมเหล่านี้รวมไปถึงการเล่านิทาน ทัศนศึกษา โครงงาน กิจกรรมที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพของโลก โครงงานที่ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผน ดำเนินการ ประเมินผลและนำผลมาปรับปรุง

 3. ความสนใจส่วนตัว - เด็กๆ มีโอกาสที่จะสำรวจและค้นคว้าในสิ่งที่เขามีความสนใจโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้เด็กเกิดฉันทะในการรักการเรียนรู้ที่นำพาความสนใจใคร่รู่นั้น ไปสู่ความมีอิสระในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการเรียนการสอน

โรงเรียนปิติศึกษาได้ตระหนักและเคารพในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน การเรียนการสอนจึงถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคน เด็กได้รับการดูแลจากครูเป็นรายบุคคล ในเวลาเดียวกัน กิจกรรมกลุ่มก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีจัดขึ้นในหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็ก เด็กเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมผ่านการใช้อุปกรณ์ของมอนเทสซอรี่ เด็กได้รับโอกาสและความต้องการที่จะฝึกฝนซ้ำ ๆ จนกระทั่งเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากภายในและความภาคภูมิใจจากความสำเร็จจึงเป็นรางวัลที่มีค่าสูงสุดสำหรับเด็กๆ โรงเรียนปิติศึกษาจึงไม่สนับสนุนการให้รางวัล การลงโทษ และการแข่งขัน

การประเมิน

โรงเรียนปิติศึกษาจะประเมินเด็กตามสภาพจริง ผู้ปกครองสามารถประเมินบุตรหลานของท่านได้หลายวิธี เช่น การเข้ามาสังเกตการณ์การเรียนการสอน การพบครูตามการนัดหมาย การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียน และการมารับทราบผลการเรียนการสอนของเด็กในแต่ละภาคการศึกษา ในทุก ๆ ภาคการศึกษาครูจะเขียนสมุดรายงานผลการเรียนเกี่ยวกับการเรียนและการพัฒนาของเด็กให้กับผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของเด็กๆ อีกทั้งการพบครูประจำชั้นตามตารางนัดหมายเพื่อรับฟังข้อพัฒนา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็ก เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน