การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนปิติศึกษา รับสมัครนักเรียนอายุ 2 - 12 ปี เรา เห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมของทุกคน เราจึงพิจารณารับนักเรียน  โดยมิได้แบ่งชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้  ผู้ปกครองที่สนใจ โปรดติดต่อโรงเรียนเพื่อนัดพบกับผู้อำนวยการ รายละเอียดการสมัครตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. ผู้ปกครองติดต่อ-สอบถาม (ติดต่อด้วยตนเอง/ โทรศัพท์/ อีเมล์)

  2. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน/สังเกตการณ์การสอน (นัดหมายล่วงหน้า)

  3. หากผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน กรอกใบสมัครเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้น (ชำระค่าธรรมเนียม)

  4. นัดหมายกับครอบครัวเพื่อทำการประเมิน (2-3 สัปดาห์หลังจากส่งใบสมัคร)

  5. แจ้งผลผู้ปกครองภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากการสัมภาษณ์หรือการประเมิน (โทรศัพท์และอีเมล์)

  6. ชำระค่าเล่าเรียนพร้อมทั้งส่งเอกสารการมอบตัว

  7. เริ่มเรียน